06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

Hierbij belangrijke informatie met betrekking tot het corona-virus en gebruik van de haven.
Voor wat betreft de activiteiten op het terrein van de WSV De Karperskuyl volgt het bestuur de richtlijnen van HISWA-RECRON, gemeente Hoorn en RIVM. Het haventerrein en de steigers zijn toegankelijk voor leden, zolang deze zich strikt houden aan het corona-protocol (zie website en onderstaande teksten) en de instructies van de havenmeester.
Het clubgebouw blijft gesloten tot in ieder geval 1 juli. Dat betekent ook dat het toiletgebouw niet gebruikt kan worden. In deze periode zijn ook alle activiteiten afgelast.
Zie voor aanvullende informatie de email die wij van de gemeente hebben ontvangen. De mail staat hieronder.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
WSV De Karperskuyl

Beste sportbestuurders,
De afgelopen periode is gewerkt aan een nieuwe Noodverordening waarin de maatregelen geldend per 1 juni 12.00 uur zijn verwerkt. Deze is zojuist gepubliceerd. Ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op, want ondertussen zijn er alweer nieuwe versoepelingen aangekondigd geldend vanaf 1 juli. Ook deze zullen in de Noodverordening worden verwerkt. Onderstaande informatie is gebaseerd op de huidige Noodverordening (geldend vanaf 1 juni) en de huidige regels en richtlijnen.

Voorwaarden waaronder gesport kan worden
De afgelopen weken hebben we samen met de sportverenigingen een aantal afspraken gemaakt over hoe de sportactiviteiten weer opgestart konden worden. Het starten van deze activiteiten is gefaseerd gebeurd, waarbij er van de vereniging werd gevraagd om het protocol te overleggen en een planning toe te sturen van de activiteiten. Er is hiervoor door veel mensen erg veel werk verzet en er is veel en intensief contact geweest tussen ons en de verenigingen. En dit heeft resultaat gehad! Inmiddels zijn we een aantal weken verder er zijn er meer dan 50 verenigingen weer actief, waarbij duizenden kinderen en volwassenen weer kunnen sporten bij sportverenigingen. Ook zijn er samenwerkingen ontstaan tussen verschillende aanbieders. Dit heeft heel veel plezier en positiviteit opgeleverd.

Maar, ook is gebleken dat deze manier van werken veel werk met zich meebrengt en niet altijd meer in het teken staat van het doel: het veilig en verantwoord aanbieden van sportactiviteiten. Vanaf nu gelden daarom de volgende uitgangspunten:

  • Het aanbieden van activiteiten valt onder de verantwoordelijkheid van de vereniging
  • Bij het aanbieden van de activiteiten wordt voldaan aan de meest recente versie van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de richtlijnen van het RIVM
  • De sportvereniging conformeert zich aan het protocol van de eigen sportbond

Dit betekent dat het aan de vereniging is om dit te organiseren en dat wij als gemeente niet meer vragen dit alles met ons te delen. Wel is het zo dat we een vinger aan de pols willen houden, omdat de effecten van het al dan niet naleven van een deugdelijk protocol de gehele gemeenschap raken en dus ook de gemeente. Verenigingen wordt daarom gevraagd ons op de hoogte te stellen wanneer er gestart wordt met activiteiten. Voor de verenigingen die al gestart zijn geldt dat het reeds toegestuurde protocol voldoende is en dat u ons niet hoeft te informeren als hier aanpassingen in komen. Hiervoor gelden de hierboven genoemde uitgangspunten.

Uiteraard blijft gelden dat u ons altijd kunt benaderen voor vragen en dat wij u graag ondersteunen bij het veilig en verantwoord aanbieden van uw sportactiviteiten. Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen als u daar behoefte aan heeft.

 

Locaties om te sporten

 

Bovenstaande betekent ook dat georganiseerd sporten in de openbare ruimte vanaf 1 juni is toegestaan voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. De voorwaarde dat dit op een afgesloten sportpark of privéterrein dient plaats te vinden geldt dan niet meer. Dit betekent dat het verenigingen die op dit moment sporten op een gemeentelijk sportpark vrij staat om hier een andere locatie voor te vinden. We vragen deze verenigingen wel om dit in goed overleg te doen met de contactpersoon van de accommodatie waar u op dat moment sport en de samenwerking op een goede manier af te ronden. Ook vragen we u ons daarover te informeren, zodat wij zicht hebben op de activiteiten en de beschikbare ruimte op de gemeentelijke sportparken.

Via deze weg willen we nogmaals benadrukken dat de samenwerking die er de afgelopen periode is ontstaan op diverse sportparken iets is waar we trots op mogen zijn. Een compliment voor de mensen die zich hiervoor hebben ingezet is dus zeker op zijn plek!

Veelgestelde vragen
Op de sites van het NOC*NSF en de Rijksoverheid staan antwoorden op veelgestelde vragen. Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt en daarom is het advies om hier regelmatig naar te kijken. Daarnaast komen er veel individuele vragen van sportverenigingen binnen waarin de Noodverordening en de informatie op deze websites niet altijd (voldoende) voorzien. Wanneer het antwoord bij ons niet direct voorhanden is wordt de vraag voorgelegd aan de juristen van de Veiligheidsregio. Hieronder proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die ons bereiken en die we aan hen hebben voorgelegd:

Sporten voor 13-18-jarigen
In de nieuwe Noodverordening is opgenomen dat georganiseerd en begeleid sporten, buiten, voor 13-18-jarigen vanaf 1 juni is toegestaan zonder inachtneming van de 1,5 meter.

Mag onze kantine weer open?
In de Noodverordening is opgenomen dat commerciële horecagelegenheden bij of op de sportaccommodatie, onder voorwaarden, weer open mogen per 1 juni. Eet- en drinkgelegenheden bij sportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon blijven gesloten.

De voorwaarden waaronder sportkantines en terrassen per 1 juli geopend kunnen worden (onder voorbehoud) worden verder uitgewerkt door de Veiligheidsregio. Meer informatie hierover volgt.
Vanuit de VSG is hierover nog het volgende gecommuniceerd: “In het advies van het OMT van 25 mei jl. wordt aangegeven dat zij weliswaar geen bezwaren zien met het eerder openen van de sportkantines, zo lang de maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden ook in sportkantines worden toegepast. Echter, het OMT brengt daarbij in herinnering dat de rationale om sportkantines in beginsel gesloten te houden, gelegen was in het beperken van het aantal contacten dat zou ontstaan bij het weer toestaan van sportactiviteiten. Nu besluitvorming over de opening van sportscholen en fitnesscentra van 1 september naar 1 juli is verplaatst, heeft het kabinet besloten de sportkantines ook bij deze stap in de versoepeling te betrekken.”

 Mag ons terras bij de sportkantine weer open?
De openstelling van het terras voor het serveren van consumpties is op dit moment dus niet toegestaan.
We hebben de vraag aan de juristen voorgelegd of het terras wel gebruikt mag worden als ontmoetingsplaats voor sporters, met inachtneming van de 1,5 meter afstand en binnen de gestelde protocollen van de sportbonden. Het antwoord hierop is als volgt:
“Zowel de kantine als het terras moet gesloten blijven tot 1 juli. Er worden hierin geen uitzonderingen gemaakt.”
Mogen we op de club samenkomen?
Er bereiken ons nu vragen of er een bestuursvergadering, ALV of een andere activiteit in de kantine, bestuurskamer of binnensportlocatie gehouden mag worden. Het antwoord van de juristen is hierop als volgt:

“Sport- en fitnessgelegenheden dienen gesloten te blijven, met uitzondering van de locaties waar buiten sporten of bewegen mogelijk wordt gemaakt. Voor sportcomplexen geldt een uitzondering als deze commercieel wordt geëxploiteerd. Is dit niet het geval, dan mag het sportcomplex niet gebruikt worden en mogen er dus geen vergaderingen plaatsvinden in de bestuurskamers”.
Online aanbod
In deze tijden zijn veel trainingen en bijeenkomsten geannuleerd. Dat neemt niet weg dat er veel aanbod is voor opleidingsmogelijkheden, bijscholing en ander relevant trainingsmateriaal. Hierbij brengen we graag een aantal mogelijkheden onder de aandacht:

Financieel na 1 juni
Er bereiken ons nog steeds vragen over financiële maatregelen en een eventueel tweede steunpakket sport van de Rijksoverheid. Voor dit eventuele steunpakket geldt: hierbij trekt de VSG samen op VNG binnen het brede steunpakket “mede-overheden”. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u informeren.

Tot slot willen we nogmaals onder de aandacht brengen dat maatregelen en richtlijnen voortdurend veranderen. Ook kunnen er verschillen zijn tussen verschillende regio’s. Bovenstaande is daarom voor nu van toepassing en zodra er wijzigingen zijn zullen we u zo goed mogelijk informeren. Ook wordt u geadviseerd om zelf de genoemde websites en nieuwsberichten zelf goed te volgen. Voor vragen kunt u contact opnemen via m.van.dijk@hoorn.nl

Met vriendelijke groet,
Mirjam van Dijk
Verenigingsadviseur
Nieuwe Steen 1  |  Postbus 603  |  1620 AR Hoorn
T 0229 252200  |  www.hoorn.nl